KOBİlere yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ'lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98'ini oluşturan KOBİ'lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ'lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile KOBİ'lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ'ler tarafından yürütülen 400.000 YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ'lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ( 1501 )
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından beri TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmektedir. Programı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

98/10 sayılı "Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ" (Tebliğ), "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" ve "Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları" uygun olarak yürütülen programın amacı, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60'a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.

Bu kapsamda bizim danışmanlık hizmet kapsamımız;

Proje Hazırlama
Mühendis kökenli proje uzmanlarımız Tübitak'a sunulacak proje dokümanlarını hazırlar. Bu süreç genellikle 1-2 ay sürmekte ve bu süreç içerisinde ortalama 1 veya 2 haftada yarım iş günü firmanızda çalışma yapılmaktadır.

Proje Belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri açısından incelenmesi)
Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
Proje Dosyasının Oluşturulması (Teydeb başvurularının hazırlanması)
Proje Başvurusunun Yapılması
Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık
Proje Değerlendirme ve Sözleşme Sürecinin Yönetilmesi
Gereken Durumlarda Projenin Revizyonunun Yapılması
Proje Kabulu
Proje başvurusundan yaklaşık 1-2 ay içerisinde Tübitak'tan hakemler firmanızı ziyaret etmekte ve onların hazırladığı rapor ışığında yaklaşık 3-4 ay içerisinde Tübitak proje kabul kararını ekinde bir sözleşmeyle beraber iletmektedir.

Tübitak Sözleşmesinin incelenmesi ve açıklanması
Tübitak Sözleşmesinin imzalatılıp Tübitak'a gerekli ek evraklarla beraber ulaştırılması
Proje Yürütme
Proje Tübitak tarafından kabul edildikten sonra projedeki süreçlerin yerine getirilmesi ve her 6 aylık dönem sonunda kapsamlı proje sonuç raporlarının Tübitak'a Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylandıktan sonra sunulması gerekmektedir.

Proje Yönetim Eğitimleri
Projenin Yürütülmesinin İzlenmesi, Raporlanması
Aylık İlerleme Raporlarının Oluşturulması
İş Paketleri İlerleme Raporlarının Oluşturulması
Dönem Raporlarının Oluşturulması
Mali Raporların Oluşturulmasında Yeminli Mali Müşavirle koordinasyon sağlanması
Mali Raporların Denetlenme Sürecine Danışmanlık
Dönem Raporu Sunumları ve İzleyici Denetlemesine Hazırlık
Proje Sonuç Raporu Hazırlanması