Marka nedir?

Kavram olarak marka; Bir firmanın mal veya hizmetlerini bir başka firmanın mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi yarayan kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete marka denirlmektedir. Marka mal veya ambalajıyla da tescil ettirilebilimktedir. Marka; bir işletmeyi işletme adı, kişi ismi, ticaret unvanı vb. iibarelerle diğer işletmlerden ayırt etmeyi sağlayan işaretler bütünüdür.

İşletmeler kurulurken Ticaret Odaları aracılığıyla Ticaret Siciline unvanlarını tescil ettirmiektedir.  Ancak bu durum birçok kişi tarafından yanlış yorumlanmakta ve bu tescilin marka tescili gibi değerlendirilmesine sebep olmaktadır. Gerçekte Marka tescili ile Ticaret Odalarına yapılan tescil farklı şeylerdir. Ticaret Odalarına tescil yapılması Markanın tescil edildiği anlamına gelmemektedir. Marka tescili yapılmadığı sürece malesef amacı taklit olan firmalar küçük farklılıklarla benzer ibareleri çok rahat kullanabilmektedir. Unutulmamalıdır ki Türkiye'de marka tesciline tek yetkili mercii Türkiye Patent Enstitüsü'dür.

Marka TPE nezdinde tescil edilmedikçe her türlü taklide, iktisaba ve tecavüze açıktır. Yani isminizi başkası çok rahat bir şekilde kullanabilir. Şirket adları ve ünvanları başka yasalarla tescilli olsa bile, marka olarak TPE de tescil edilmediği sürece marka sayılmaz ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin sağladığı hukuki korumadan ve büyük imkanlardan yararlanılmaz.

Tescilli bir Marka; İşletmelerin piyasadaki konumu sağlamlaştırır, müşterilerin güvenerek tercih ettikleri bir işletme olmayı ve diğer işletmelere karşı rekabet avantajını kazandırır.

Bugün bir çok ürün ve hizmet markalaşmış şekilde piyasaya sunulmaktadır. Bu markaya verilen değerin işaretidir. Firma sahibinin veya işletmecisinin kim olduğundan ziyade marka isminin ön planda olduğu ve de markanın tek başına maddi bir değer olduğu bir çok örneği vermek mümkündür.

Neden Tescil Ettirilir

Bugün için mevzuatımızda yer alan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sadece tescilli markalar için geçerlidir. Tescili yapılmayan ibareler bu hukuki himayeden yararlanamazlar. Tescili yapılmayan ibareler ve isimler ancak genel hükümlere yani Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete yönelik maddelerine göre himaye edilirler. Tescilsiz markaların 556 sayılı KHK 'ya göre marka olarak korunması mümkün değildir.

Kullanılan ibareler marka olarak tescil edilmediği sürece 556 sayılı KHK 'nın sağlamış olduğu büyük hukuki olanaklardan yararlanılamaz. Ayrıca markanın tescil edilmesi halinde yapılacak olan hukuki işlemlerin hızı ve etkinliği artmaktadır. Markayı haksız yere taklit vb. suretle kullanıp marka hakkına tecavüz edenlere daha hızlı sürede daha ciddi yaptırımlar uygulanabilmektedir. Oysa markanın tescilsiz olması durumunda geçerli olacak olan mevzuat farklı olduğundan girişilen hukuki işlemlerin hızı ve yaprımı azalmaktadır.

 

Markayı tescil ettirmek suretiyle;

 • Markanızın, isminizin başkaları tarafından benzer şekilde kullanılmasını ve taklit edilmesini önlersiniz
 • Size ait ürün ve hizmetlerini tekelinizde tutarsınız.
 • Marka tescili, TSE belgesi gibi belgeler almanız gerekli olduğu zaman sizden istenecektir.
 • Ürün veya hizmetinizi marka tescil belgesiyle sahiplenirsiniz
 • Hukuki ihtilaflarda haklarınızı ararken sadece Marka Tescil Belgesi yeterli olacaktır.
 • Hitap ettiğiniz müşteri kitlesini marka tescili olumlu olarak etkiler
 • Markalaşma yolundaki ilk adım marka tescilidir.
 • İşletmenizin diğer malvarlığı yanında yeni bir malvarlığı oluşturursunuz.
 • Markanızı bağımsız olarak başkalarına ücret mukabilinde kullandırabilirsiniz.
 • Marka tescili firmanızın kısa sürede büyümesine yardımcı olur.
 • Rakip Firmalarla rekabette bir adım öne geçersiniz.
 • Yeni girişeceğiniz sektörlerde kurumsal kimliğiniyle önemli bir referans oluşturursunuz

Nasıl Tescil Ettirilir

Marka tescili yaklaşık olarak 10-12 ay sürmekte olan bir işlemler sürecidir. Marka araştırmayla girişilen bu süreç Marka Tescil Belgesinin alınmasıyla bitmiş gibi görünse de aslında bu belgenin alınması süreci bitirmez. Marka Tescil Belgesi alındıktan sonra da markanın izlenmesi gerekmektedir. Yani başka firmaların sizin markanıza benzer ibareleri tescil ettirmeye çalışıp çalışmadıklarını marka izleme yöntemiyle öğrenebilirsiniz. Markanız izlendiği takdirde sizinkine benzer ibarelerin tescilinin önüne geçersiniz.

Marka araştırma işleminden tescil belgesinin alınması anına kadar ciddiyetle takip edilmesi işlemler silsilesinin alanında uzman kişilerce yapılmasında fayda vardır. Marka tescil sürecinde pek çok yazışma ve işlem yapılmaktadır. Bu işlemlerin hepsi süreye tabi işlemlerdendir. Bu nedenle bir işlemin süresinde yapılmaması veya yanlış yapılması marka başvurunuzun reddine neden olabilir.

Marka başvuru ve tescil süreci ilk bakışta kolayca yapılabilecekmiş gibi görünsede aslında durum farklıdır. Marka başvurusunun marka sahibi tarafından yapılması için gerekli bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz. Ancak bu sürecin konusunda uzman ve güvenilir vekiller aracılığıyla takip edilmesinde fayda vardır.

Gerekli Belgeler (marka tescili için)

Gerekli Belgeler;

 • marka başvuru formu, (ofisimizce  hazırlanır)
 • Markanın tescil edileceği mal ve hizmetlerin listesi , (ofisimizce hazırlanr)
 • Marka ve logo örneği, (7x7 cm ebadında kare içine birebir renkleriyle yerleştirilir)
 • Vekaletname, (noter onayı olmaksızın aşağıdaki haliyle tarafınızdan imzalanır)
 • Başvuru sahibi şirket ise imza sirküleri ve yetki belgesi fotk., şahıs ise kimlik fotk.
 • Başvurusu ücretinin ödendiğine dair dekont,

Marka sahibinin hukuki hakları

Marka hakkı ihlale uğrayan marka sahibi;

marka için düzenlenen 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete ilişkin hükümlerinden yararlanır. Marka hakkının korunması ile ilgili esasları, kuralları ve koşulları, özel olarak 556 sayılı KHK ile 4128 sayılı Kanundaki hükümler kapsar. Marka hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, bu düzenlemelere dayanarak, mahkemeden bir çok istemde bulunabilir.

A) Hukuk davaları

 • Marka hakkına tecavüzün durdurulması davası
 • Tecavüzün giderilmesi davası,
 • Tecavüzün önlenmesi davası,
 • Tecavüzün tespiti davası,
 • Tazminat davaları
 • Maddi tazminat davası,
 • Manevi tazminat davası,
 • İtibar tazminatı davası,
 • Delillerin tespiti,
 • El koyma,
 • Ürünler üzerinde mülkiyet hakkı tanınması,
 • Markaların silinmesi ve imha,
 • Hükmün ilgililere tebliği, kamuya yayın yoluyla duyurulması ve ilanı,
 • İhtiyati tedbirler,
 • İhraç ya da ithal edilen var ise bu ürünlerin gümrüklerde el konulması

B) Cezai sorumluluk

Marka hakkı ihlali halinde verilecek cezalar, işleme, fiile ve suça katılma durumuna göre farklılık içerir.

Mavzuata aykırı davrananlar için hapis cezası, para cezası, işyerinin kapatılması, ticaretten men edilmesi yaptırımları getirilmiş ve uygulamada etkinliğin arttırılması amaçlanmıştır.

Marka hakkını ihlal edenler için verilecek cezalar şöyledir;

1.Dört yıla kadar hapis cezası,
2.46.000-TL'ye kadar para cezası, (her yıl arttırılmaktadır)
3.İşyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması,
4.Tecavüz edenlerin bir yıldan az olmamak üzere ticaretten men edilmeleri.

Marka Yenileme

Bir marka tescil ediltikten sonra hiçbir işleme gerek duyulmaksızının 10 yıl süreyle koruma altına alınır  Yani tescilli bir marka yenileme ve değişiklik yapmadan 10 yıl süre ile korunur. Bu koruma süresi 10' ar yıllık dönemler halinde uzatılabilir. Yani marka 10 yılda bir yenilenerek koruma süresi 10' ar yıl sınırsız bir şekilde uzatılabilir.

Koruma süresi bitimine 6 ay kala marka yenileme talebinde bulunulabileceği gibi koruma süresi bitimine müteakip 6 aylık ek bir süre de verilir. Ancak bu süre içinde de marka yenilenmez ise marka hükümsüzleşir geçersiz sayılır.

Marka yenilemeyle ilgili merak ettikleriniz veya sorularınız için bizi arayabilir sorularınıza anında cevap alabilirsiniz.

 

Marka Devri

Marka devri, markanın işletmeden bağımsız olarak tek başına bir malvarlığı olduğunun en büyük göstergesidir. Marka devriyle markanın bir malvarlığı ve parasal bir gücü temsil ettiğini en somut biçimde görebiliriz.

Marka devri; Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamının veya bir kısmının başka bir şahıs ya da firmaya devredilmesidir. Devir sözleşmesinin gerçekleşmesiyle birlikte marka hakkı devredenden çıkıp devralanın malvarlığına geçer ve devralan bu hususta dilediği tasarruflarda bulunabilir.

Devir işlemi marka başvuru aşamasında da yapılabilmesine rağmen tavsiye edilmez. Kural olarak marka hakkı tescille doğar. Başvuru aşamasındaki bir marka tescil edilmiş anlamı taşımadığı için herhangi bir hakkı temsil etmez. Tescil sürecinde yaşanan bir sorun karar durumunda yeni mülkiyet sahibinin haklarının kaybolmasına sebebiyet verebilir. Yani diğer bir anlatımla başvuru aşamasındaki bir markanın devir alınması o markanın tescil edilmeme riskininde devralınması anlamına gelir.

Bir işletmenin normal şartlarda Ticaret Kanunu ve diğer yasalara göre olumlu veya olumsuzluklarıyla birlikte devrinin yapılması aksi kararlaştırılmadıkça işletmeye ait markaların da devrinin de yapıldığı anlamını taşır.İşletmesini devreden  kişiler veya kuruluşlar ayrıca marka devir işlemlerini de yapmak zorunda değillerdir. İşletmesinden bağımsız olarak markasını elinde tutmak isteyenler bu durumu devir sözleşmesinde açıkça belirtmek zorundadırlar.

Tescilli markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya kişileri yanıltacak derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilir.

Marka  tescil edildiği mal veya hizmetlerin hepsi veya bir bölümü için devredilebilir. Kısmi olarak devredilen mal ve/veya hizmetler için, kısmi devralan adına yeni bir marka dosyası oluşturularak devir kapsamı mal ve/veya hizmetleri içeren yeni marka tescil belgesi ve marka tescil numarası verilir.

Marka Lisans İşlemleri

Lisans, bir markanın kullanım hakkının başkası tarafından alınması anlamını taşır. Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir.

Lisans verme işlemi sıkça rastlanılan bir durumdur. Markalaşmayı sağlayan firmalar lisansla marka sayesinde gelir elde edebilmektedir. Burada Marka sahibinin marka tescliyle markasınını tek eline alışı kendini göstermektedir. Zira markasını tescil ettiren kişi tescil edilen mal ve hizmet sınıflarında markayı kendi tekeline ve tasarrufuna almış olur.

Lisans işlemleriyle ilgili detaylı bilgi ve yardım için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Marka İtiraz İşlemleri

1-Marka Bülteninde Yayınlanan Marka başvurularına İtiraz İşlemleri

Türk Patent Enstitüsünce her ay başvurusu yapılan markalarında içinde bulunduğu Resmi Marka Bülteni yayınlanır.Resmi Marka Bülteninde yayınlanan marka başvurularına, marka sahipleri daha önce tescilli markalarına benzediği, eskiye dayalı kullanımları ve buna benzer marka üzerindeki hakları gerekçesiyle itiraz edebilirler.

Burada önemli olan bu Bültenin takip edilmesi ve benzer marka başvurusunun yapıldığının saptanmasıdır.Tescilli Marka korumasının en önemli kısmını teşkil eden bültende yayınlanan markalara itiraz edilebilmesi için bu başvurunun yapıldığının tespit edilebilmesi gerekmektedir. Marka bültenlerinin marka sahipleri tarafından takip edilmesi ve benzer markaların tespit edilmesi sürekli takibi gerektireceğinden, marka sahiplerinin uzman bir ofisten Marka İzleme konusunda destek almalıdır.

Marka İtiraz Hizmeti

Türk Patent Enstitüsü tarafından Marka Bülteninde yayınlanan markaya, tescilli marka sahiplerince süresi içinde itiraz edilmesidir.

İtiraz dilekçesinin metni ve içeriğinin hukuki yönden hazırlanması ofisimize aittir.

Yapılacak itirazı kanıtlayan bulgu, belge, veri ve kanıtların temini size ait olmakla birlikte bunların destekleyici unsur olarak kullanılıp kullanılamayacağına ofisimizce karar verilir.

Bilgi ve kanıtlar gizli kalır ve 3. şahıslar ile paylaşılmaz.

İtiraza taraf olan marka başvuru sahibi ofisimizin müvekkili olması durumunda itirazın yapılması ile ilgili yükümlülük kabul edilmemektedir. Böyle durumlarda itiraz hizmet sözleşmesi yapılmamaktadır.

2-Enstitü Kararlarına İtiraz Hizmeti

Türk Patent Enstitüsü'nce inceleme sonucu verilen red veya kısmi red kararlarına karşı bu kararın tebliğinden itibaren 2 ay için itiraz edilebilmektedir. Her itiraz da olduğu gibi bu itirazın yapılabilmesi için haklı bir sebep bulunması gerekmektedir.